Libertas Klimka

 

MUZIEJININKYSTĖS VINGIAI
 
Prof. dr. Libertas Klimka

 

 

 

 

Lietuvos fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto Baltų proistorės katedros profesorius.

Profesoriaus veikla – puikus tarpdalykinio ir taikomojo požiūrių į mokslą pavyzdys. Jis yra vienas pagrindinių mokslo populiarintojų šalyje, parašė per 800 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių. Naujų tarpdisciplininių mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologijos – pradininkas Lietuvoje.

 

Mokslinė veikla

Pagrindinės profesoriaus L. Klimkos mokslinių darbų kryptys – tiksliųjų ir taikomųjų mokslų bei technikos istorija Lietuvoje, baltų kosmologija, liaudies kalendorinių papročių semantika, kultūros istorija.

Jis įtvirtino Lietuvoje dvi tarpdisciplinines mokslo šakas: paleoastronomiją, kuri apima reiškinių, esančių už Žemės ir jos atmosferos, stebėjimą bei aiškinimą, ir etnokosmologiją – tarpdalykinę kultūros istorijos žinių sritį, apimančią tautų (etnosų) santykius su kosminiu pasauliu.

Profesorius vienas iš Lietuvos etnokosmologijos muziejaus Kulionyse įkūrimo (1980 m.) iniciatorių, o nuo 1990 m. jis eina šio muziejaus mokslinio vadovo pareigas.

Yra parašęs per aštuonis šimtus įvairių mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, bendradarbiauja su laikraščiais, žurnalais, dalyvauja Lietuvos radijo ar televizijos laidose. Išleido visą eilę knygų istorijos, kultūros tematika.

Profesorius L. Klimka su kitais 1995 m. suprojektavo Saulės laikrodį Nidoje. Atskleidė XIV a. pab. – XV a. pr. statinio ant Birutės kalno Palangoje astronominę paskirtį. Kaip ekspertas tyrinėja Lietuvos bažnyčių laikrodžius.

 

Kita veikla

Lietuvos etnokosmologijos muziejaus mokslinis vadovas.

Kultūros vertybių apsaugos departamento ekspertas.

Lietuvos mokslo istorikų asociacijos vicepirmininkas.

Lietuvos kraštotyros, Lietuvos astronomų, Lietuvos fizikų draugijų narys.

Lietuvos kampanologų draugijos „Societas campanarum Lituaniae“ valdybos narys.

Bibliofilinio Martyno Mažvydo klubo narys.

Organizacijos „Astronomija kultūroje“ narys.

Astronominio kalendoriaus „Lietuvos dangus“ (Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas) redaktorių kolegijos narys.

Lietuvos mokslo darbų žurnalo „Istorija“ (Lietuvos edukologijos universitetas) redaktorių kolegijos narys.

„Gimtasai kraštas“ (Lietuvos Kraštotyros draugija) redaktorių kolegijos narys. „Res humanitariae“ (Klaipėdos universitetas) redaktorių kolegijos narys.

„Fizikų žinios“ (Lietuvos fizikų draugija) redaktorių kolegijos narys.

„Mokslas ir gyvenimas“ redaktorių kolegijos narys.

„Historia universalis“ (Lietuvos edukologijos universitetas) redaktorių kolegijos narys.

 

Įvertinimas

2005 m. Valstybinė dr. Jono Basanavičiaus premija.

2008 m. Stasio Šalkausko premija.

2008 m. Lauryno Ivinskio premija.